Meniu
Prekių krepšelis

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste, - Taisyklės) nustato Pardavėjo (UAB PL Trys Nykstukai) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetiniame puslapyje www.knygosinternetu.eu. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 24 valandas nuo prekių užsakymo momento apie tai informuodamas Pardavėją raštu.

2.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.

2.4. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami Interneto puslapyje, skiltyje Kontaktai).

3. Pirkėjo pareigos

3.1. Internetine parduotuve gali naudotis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

3.2. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.knygosinternetu.eu, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį).

3.3. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas, užsisakęs prekę, privalo per 24 valandas nuo užsakymo momento apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes.

3.5. Mokėdamas už prekes Pirkėjas turi nurodyti išankstinės sąskaitos numerį, pagal kurį Pardavėjas nustatys prekių apmokėjimo faktą.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje nurodytu adresu. Prekės pristatomos tik darbo dienomis nuo 8.00 - 17.00val. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje išskyrus Kuršių Neriją.

3.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, tai jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas.

3.8. Pirkėjas priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje ir reikalauti pakeisti prekes į kokybiškas.

3.9. Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Asmenys, įsigiję augalų apsaugos priemones taip pat turi būti susipažinę su Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šių produktų įsigijimo ir naudojimo tvarką. Už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo.

3.10. Pirkėjas, naudodamasis šios internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių turinį. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.knygosinternetu.eu.

4.4. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos bei pristatymo išlaidų.

4.5. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes.

4.6. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

5. Pardavėjo pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.

5.2. Pirkėjui užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 3.4. punkte numatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu per 3 darbo dienas.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.

5.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, tuomet Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina pinigus Pirkėjui.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai užsakomos prekės iš skyrelio "saulės energijos kolektoriai". Saulės energijos kolektoriai pristatomi pirkėjui per 15 darbo dienų.

6.2. Pirkėjas priimdamas prekes, privalo patikrinti prekių būklę. Esant pakuotės pažeidimams, kurie gali turėti įtakos prekės kokybei ar kiekiui, Pirkėjas gali vadovautis Taisyklių 3.8 punktu. Nepatikrinus prekių būklės bei nepareiškus priekaištų dėl kokybės jų priėmimo metu, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.

6.3. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje - faktūroje ir važtaraštyje nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jos kokybės Pirkėjas priekaištų neturi.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.

7.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.

7.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.

7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismams.

8.4. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius, ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

8.5. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu: tarnyba@vvtat.lt, telefonu: (8 5) 262 6751, interneto svetainėje: www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .